W dniu 21.07.2017r. Wojewoda Podkarpacki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej znak: I-VII.7820.1.2.2016.

Działając na podstawie: - art. 106 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.); - art. 90 ust. 1, 4, 8 i art. 91 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.); Po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2017 r. znak: I-VII.7820.1.2.2016, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w związku z ponowną oceną oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia

Tekst postanowienia poniżej:

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.06.2017 r.

Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a oraz art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), WOJEWODA PODKARPACKI INFORMUJE że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.

 

Tekst obwieszczenia poniżej:

OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2017

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23, z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) - zwanej dalej specustawą, Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Tekst zawiadomienia poniżej:

Zawiadomienie znak I-VII.7820.1.2.2016 z dnia 18.01.2017

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn: "Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi" do Wojewody Podkarpackiego. Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny Miasta Sanok oraz Gminy Sanok.

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Wykonawcą prac jest Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. Wartość umowy to prawie 140 mln zł brutto. Konsorcjum zadeklarowało ukończenie prac w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót) i udzieliło 10-letniej gwarancji jakości. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2019 r.

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długości ok. 7 km". Wykonawcą jest firma MGGP S.A. Wrtość umowy to prawie 12 mln brutto.

Strony