Graficzna prezentacja zaawansowania robót branżowych - stan na dzień 08.07.2019 r.

Globalne zaawansowanie prac, według analizy programu dla etapu robót, robót branżowych wynosi - 57,49% w tym:

- kanalizacja deszczowa: 57,99%

- sieć wodociągowa 100%

- sieć gazowa 100%

- sieć kanalizacji sanitarnej 100%

- melioracje – przebudowa cieków: 52,41%

- sieć teletechniczna 69,65%

- sieci elektroenergetyczne 57,75%

- Zieleń 0,56%