Tabela opisowa stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie budowy Obwodnicy Sanoka:

Wszystkie stanowiska archeologiczne zlokalizowane na Budowie Obwodnicy Sanoka zostały przebadane oraz protokoloranie oddane Wykonawcy w dniu 12.06.2018 r.

W dniu 5.06.2019r. Wojewódzki Konsewrwator Zabytków wydał decyzję wstrzymującą na jeden miesiąc prace prowadzone przy budowie obwodnicy miasta Sanok w ciąu DK nr 28 Zator-Medyka km 0+010 9rondo 1), dzialka nr ew. 144/17 i 480 (obręb ewidencyjny 0031 - Zabłotce) położone w miejscowości Sanok, gm. loco, pow. sanocki (25,83  arów powierzchni) oraz nakazal przeprowadzic powyższym odcinku badania archeologiczne, wykonane przez uprawnionego archeologa mające na celu udekomentowanie wszelkich obiektów, nawarstwień i zabytków archeologicznych ujawnionych na tym terenie. Badania archeologiczne mogą być prowadzone przez uprawnionego archeologa po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dnia 20.08.2019r. Wojewódzki Konserwator zabytków wydał pozwolenie w sprawie przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych w obrębie stanowiska archeologicznego nr 90 usytuowanego w rejonie ronda nr 1, pozwolenie to traci ważnośc 31.12.2019r. W dniu 23.08.2019r. Wykonawca przekazał teren pod badania archeologiczne firmie Archeoplan Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym nr 90 w Sanoku (AZP 113-78/126) rozpoczęły się dnia 23.08.2018 po przekazaniu terenu przez Wykonawcę. Badania zakończyły się w dniu 30.08.2019 r. Odbiór konserwatorski przebadanego obszaru stanowiska (o pow. 24,01 ara) odbył się  w dniu 02.09.2019 r. W tym samym dniu nastąpiło przekazanie przebadanego obszaru stanowiska Wykonawcy.

Mapa stanowisk archeologicznych