Obwodnica przebiega po południowej części miasta na kierunku zachód-wschód. Jest zaprojektowana jako droga o przekroju 2+1. Jest to droga o ograniczonej dostępności – czyli wjazd z dróg odbywać się będzie tylko za pomocą skrzyżowań typu rondo. Dojazdy do pól uprawnych prowadzone będą drogami dojazdowymi. W ramach inwestycji założono wykonanie szeregu jezdni dodatkowych, które zapewnią przejęcie ruchu z dróg lokalnych oraz połączenie z siecią dróg publicznych. Odrębnym etapem będzie budowa łącznika z ulicą Okulickiego oraz połączenie Ronda nr 2 z rondem Beksińskiego.

Realizacja obwodnicy zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, przez co zmniejszy jego uciążliwe oddziaływanie na bezpośrednio sąsiadujące otoczenie. Planowany odcinek obwodnicy zapewni poprawę warunków i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego pomiędzy Zatorem i Medyką oraz umożliwi aktywizację terenów przyległych do planowanej obwodnicy.

Istniejącą sieć drogową w rejonie projektowanej trasy obwodnicy stanowi układ dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z obwodnicą:

 

1) Drogi krajowe:

 •  droga nr 28 Zator – Medyka – połączenie z obwodnicą w km 0+000 (kilometraż obwodnicy) ;
 •  droga nr 84 Sanok – Krościenko (granica państwa) - połączenie z obwodnicą w km 6+700 (kilometraż obwodnicy).

 

2) Drogi wojewódzkie:

 •  droga nr 886 Domaradz – Sanok - połączenie z obwodnicą w km 0+000 (kilometraż obwodnicy).

 

3) Drogi powiatowe:

 •  droga nr 2212R (ul. Okulickiego) Sanok – Bukowsko - przecięcie z obwodnica w km 0+744 (kilometraż obwodnicy);
 •  droga nr 2233R (ul. M. Konopnickiej) w m. Sanok - przecięcie z obwodnicą w km 3+070 (kilometraż obwodnicy);
 •  droga nr 2234R (ul. Stróżowska) w m. Sanok - przecięcie z obwodnicą w km 5+960 (kilometraż obwodnicy).

 

4) Drogi gminne publiczne:

 •  ul. Kalinowa nr G 117165R – przecięcie z obwodnicą w km 2+380 (kilometraż obwodnicy);
 •  ul. Zagórska nr G 117158R – połączenie z obwodnicą w km 6+700 poprzez drogę krajową nr 84 (ul. Lipińskiego).

 

5) Drogi gminne wewnętrzne:

 •  ul. Ustronie - przecięcie z obwodnicą w km 3+050 (kilometraż obwodnicy);
 •  ul. Działkowa w m. Sanok - przecięcie skrzyżowaniem dwupoziomowym z obwodnicą w km 5+411 (kilometraż obwodnicy);
 •  ul. Naftowa w m. Sanok – połączenie z ul. Okulickiego;
 •  drogi pozostałe (wewnętrzne) stanowiące dojazdy do nieruchomości, głównie rolnych i nieużytków.

 

Lokalne drogi zachowają swoją ciągłość poprzez zaprojektowane obiekty inżynierskie.

            Na projektowanym odcinku drogi obwodnicy w zależności od niwelety drogi i przekroju poprzecznego jezdni stosuje się powierzchniowy lub wgłębny system odwodnienia. Wody opadowe z nawierzchni dróg przejmowane będą trawiastymi rowami przydrożnymi lub kanałami deszczowymi do istniejących odbiorników naturalnych: rowów i cieków. Ciągłość rowów drogowych pod zjazdami i na dojściach do przejść dla zwierząt zapewniają zarurowania rowów, a dla połączenia przeciwległych rowów drogowych projektuje się przepusty o średnicach 600, 800, 1000 i 1400mm.

 

Podstawowe parametry techniczne projektowanego układu drogowego